Dla wygody użytkownika strona przechowuje pliki cookies. Pozostając na stronie, akceptujesz politykę prywatności.

Polityka prywatności & Cookies

Polityka prywatności & Cookies

Polityka prywatności PROPLASTICA Sp. z o.o.

Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez PROPLASTICA Sp. z o.o. danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez PROPLASTICA Sp. z o.o. poprzez strony internetowe, których wydawcą jest PROPLASTICA Sp. z o.o.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie, w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe klauzule informacyjne Użytkownik może otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji.

Dane kontaktowe PROPLASTICA Sp. z o. o.:

PROPLASTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie, ul. Lęborska 26, kod pocztowy 77-100 Bytów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000157866, NIP: 842-000- 45-81, REGON: 770538944, kapitał zakładowy w wysokości 1.412.500,00 złotych, opłacony w całości.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności PROPLASTICA Sp. z o.o. opiera się na:

 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. 
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania.
 • Dostępu do danych: użytkownik ma prawo do otrzymania od PROPLASTICA Sp. z o.o. potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane przez PROPLASTICA Sp. z o.o. i w jaki sposób.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne) wówczas w razie sprzeciwu użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach.
 • Usunięcia danych osobowych przez PROPLASTICA Sp. z o. o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczył, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, użytkownik może przesłać mailowo na adres: ado@fcpk.pl, lub pisemnie na adres PROPLASTICA Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów.

Wnioski użytkownika zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy użytkownika. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie, w jakim Użytkownik kieruje do PROPLASTICA Sp. z o.o. swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania) oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

PROPLASTICA Sp. z o.o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, 
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Każdy pracownik PROPLASTICA Sp. z o.o. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Cel przetwarzania danych

PROPLASTICA Sp. o. o. przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Głównym celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych zostaniesz o tym powiadomiony i poproszony o wydanie na to zgody. Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez PROPLASTICA Sp. z o.o. mogą być:

 • Zgoda - na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
 • Wykonanie umowy handlowej lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 • Prawnie uzasadnione interesy (np. cele dowodowe).

Sposób zbierania danych

PROPLASTICA Sp. z o.o. zbiera dane osobowe Użytkowników, kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Biurem Obsługi Klienta oraz plikach cookies.

PROPLASTICA Sp. z o.o. może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez użytkownika danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za Twoją zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza). 

Jakie dane możemy przetwarzać?

W ramach działalności PROPLASTICA Sp. z o.o. możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres dostawy), a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy, adres oraz numer NIP. Możemy również przetwarzać dane dotyczące dotychczasowych zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji.

Zgoda oraz jej cofnięcie

W ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów lub usług, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

W innych przypadkach pozyskanych przez PROPLASTICA Sp. z o.o. zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Przechowywanie danych

PROPLASTICA Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych PROPLASTICA Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Zmiany w Polityce

PROPLASTICA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach PROPLASTICA Sp. z o.o. będzie informowała użytkowników stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.